enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

İcrada Muris Nedir? Murise Ait İcra Ne Demek

İcrada Muris Nedir? Murise Ait İcra Ne Demek

İcrada Muris Nedir? 

Ölmesi ya da gaipliğine karar verilmesi durumunda mirası mirasçılarına geçen kişiye   muris (miras bırakan) denmektedir. Muris mirasçılarına  yani varislerine  tüm aktif ve pasif varlıklarını bırakır. Mirasçılar miras bırakanın öldüğünü bilmezlerse dahi mirasçının mirasından yararlanırlar. Çünkü Medeni Kanuna göre murisin ölümü ile varisleri herhangi bir işlem yapmadan doğrudan mirasa hak kazanırlar.

Miras bırakan mutlaka gerçek kişi olmak zorundadır. Sadece gerçek kişi olma koşulu ile miras bırakılabilir. Tüzel kişiler muris olamazlar onların kişiliklerinin sona ermesi miras hükümlerine dahil değildir. Dava Dosyasında Muris Ne Demek? Varis Muris Ne Demek? Yazımızda inceleyelim.

İcrada Dosyasında Muris Nedir?

İcrada muris ne demek? Muris gerçek bir kişi olduğundan dolayı alacaklıya olan borçlarını yerine getirme sorumluluğu miras bıraktığı kişiye yani varisine geçer. Bu durumda ayrıca murisin mal varlığı, mirasçısının borçlarını da konu edinir. Muris, böylelikle bıraktığı mallarından dolayı  kanunun belirlediği şartlar doğrultusunda mirasçısının alacaklısının dosyasına dahil edilebilir.  Yani muris  böylelikle icra dosyasına dahil edilmiş olur.

Varisin Murisin Borçlarından Sorumluluğu

Medeni Kanuna göre mirasçılar miras bırakanın borçlarından dolayı müteselsil sorumludur (MK m.641). Bu durumda miras bırakanın borcunun tamamından tüm mirasçılar ayrı ayrı sorumludur. Yani alacaklı isterse içlerinden birinden, bir kaçından ya da hepsinden borcun ifa edilmesini talep edebilir ve dava açabilir.  Fakat alacaklıya borcu ödeyen mirasçı da diğer mirasçılardan borcu rücu edebilir. Borcu ödeyen mirasçı kendi payına düşenden fazlasını diğer mirasçılardan talep eder.

Mirasçıların ayrıca mirası kabul ettiklerinde kişisel sorumlulukları da doğar. Bu durumda kendi mal varlıkları ile de miras bırakanın borcuna karşı sorumlu olurlar.   Eğer murisin borca batıklık durumu söz konusu ise varis reddi miras davası açabilir. Medeni Kanun, mirasçıyı koruma adına böyle bir hak tanımıştır. Reddi miras ise murisin ölümü ya da gaipliği üzerine mirasçılarının ölenin tüm borçlarından, alacaklarından ve mal varlığından doğan sorumlulukları ve hakları reddetmesi demektir. Mirastan mal kaçırma ile alakalı yazımızı okumak için Tıklayınız..

Dava Dosyasında Muris Ne Demek?

Muris ne demek? Miras hukukuna hakim olan külli halefiyet ilkesine göre mirasçılar murisin ölmesi ile kendiliğinden mirasçı olurlar. Ölen bir kişinin sadece varise intikal edecek olan varlıkları ve alacakları olmayabilir. Ayrıca murisin ödemediği borçları,  yapması gereken yükümlülükleri ve  murise ait vergi borçları olabilir.  Mirasçı, mirası kabul ettiğinde  bahsettiğimiz tüm varlıklardan ve yükümlülüklerden sorumlu olur. Yani murisin yükümlülüklerini yerine getirirken ondan kalan varlıklar yetersiz kalırsa alacaklıya karşı  kendi mal varlığıyla  da sorumlu olur.

icrada muris nedemek

Varisin Ve Alacaklının Durumu

Ölüme ya da gaipliğe bağlı olarak murisin hak ve borçları hukuksal olarak başkalarına geçer.  Kayıtlı hiç malı olmayan biri de miras bırakır. Bu durumda muris mirasçılarına borç bırakmış olmaktadır.  Bu da varisin yani miras kalanın alacaklıya karşı kendi mal varlığı ile de sorumlu olma durumunu doğurur.  4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre murisin mal varlığı ve borçları her hangi bir talepte bulunmadan doğrudan varise geçer. Bu yüzden mirasçılar miras bırakanın borçlarından kişisel olarak sorumlu tutulur. Anayasa kurallarına göre  İcrada Muris Sorgulama  işleminin ardından gerekli belgeler hazırlanır.

Eğer mirasçı miras bırakanın borç ve yükümlülüklerini karşılayamayacak durumda ise mirası reddedebilir. Bu durumda mirasçılar murisin borçlarından kurtulmak için murisin ölümünden ya da mirasçının mirası öğrendiği üç aylık süre içerisinde reddi  mirası davası açması gerekmektedir. Reddi miras davasını  bahsedilen süre zarfı içerisinde açmayan varis borcu kabul etmiş sayılır.  Varis bu durumda  alacaklıya karşı  borcu kendi mal varlığı ile ödemek zorunda kalır.

Alacaklı ise borçlu icra takibinden sonra öldüğünde İcra ve İflas Kanunu’na göre mirasın aleyhine ya da mirasçıların aleyhine takibin devamını istemektedir ( İKK m.53). Fakat alacaklı eğer icra takibini mirasçıların aleyhine isterse; mirasçının üç aylık reddi miras dava açma süresi olduğundan takibi geriye bırakması gerekmektedir. Alacaklı eğer miras aleyhine icra takibi devam ettirmek isterse bunun için tereke mümessillerine tebliğde bulunması gerekmektedir.

Borçlunun Alacaklının Alacağını Ödememek için Mirası Reddetme Durumu

Medeni Kanun borca batık durumda olan murislerin mirasçılarına reddi miras davası açma hakkı  vermiştir. Fakat mirasçı kendi borçları yüzünden borca batık durumu olmayan miras bırakanın mirası için de red davası açma yoluna gidebiliyor. Medeni Kanun bu durumda alacaklının zarara uğratılmasının önüne geçmek adına alacaklılara ve iflas idaresine mirasın reddi tarihinden itibaren altı ay içinde reddin iptali için dava açma hakkı tanımaktadır.

Bu durumda mahkeme mirasın reddinin iptaline karar verebilir. Eğer  mahkeme mirasın reddine karar vermişse miras tasfiye edilir.   Reddeden mirasçının payına düşen miras ile öncelikle mirasın reddinin iptalini isteyen alacaklının borcu ödenir. Geriye kalan miras ile de diğer alacaklıların borçları ödenir.

Dava Dosyasına Murisin Eklenmesi

Borçlu adına kayıtlı mallar dışında kendi payına düşen mirasa da haciz konabiliyor. Bu durumda terekeye konan haciz miras bırakanın mirası varisler arasında paylaştırılmasa bile geçerli olmaktadır. Burada alacaklının talebi üzerine borçlunun payına bir haciz işlemi uygulanıyor. Terekenin  haczi için alacaklı vekilinin borçlunun vukuatlı nüfus kaydının çıkartılmasını talep etmesi gerekmektedir. Vukuatlı nüfus kaydında borçlunun ve ailesinin adları, doğum tarihleri,  doğum yerleri  ve ölü ya da sağ olup olmadıklarına dair bilgiler bulunur.

Böylelikle örneğin borçlunun  babası vefat etmişse bu durum tespit edilmiş olur, şahsın miras bilgilerine ulaşılır.   Eğer miras bırakanın bir gayrimenkulü varsa ve borçluya intikalinın gerçekleştirilmediği görülüyor ise alacaklı vekili Tapu Sicil Müdürlüğü’ne haciz müzekkeresi gönderir.

Böylelikle  miras bırakana ait taşınmaza haciz işlemi başlatılır ve dava dosyasına muris eklenmesi gerçekleşir. Bu durum borçlunun bilgisi dışında yapılan bir işlem olduğu için  İcra İflas Kanuna göre borçluya bildirilmesi gerekmektedir (m. 113).  Ayrıca yine İcra İflas Kanunu’na göre borçlu dışında olan varislere de durumun tebliğ edilmesi gerekmektedir (m. 94/1).

Tereke Nedir

Tereke nedir? Tereke miras hukukunda ölen veya gaip olduğu kesinleşen kişinin mal varlığının bütününe tereke denir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.