enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

İşe İade Davası Şartları

İşe İade Davası Şartları

işe iade davası şartları nelerdir? işveren tarafından iş akdinin haksız yere feshedildiğini iddia eden işçinin, işe iadesini ve işe iadenin mümkün olmadığı durumlarda, feshin geçersizliğinin tespitini ve işe iadenin sonuçlarından doğan tazminatların ödenmesini talep ettiği bir davadır.

İşe İade Davasının Açılması İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

İşe iade davasının açılabilmesi için, aşağıdaki şartların sağlanması gerekir

 • İşçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışması: İşe iade davası, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler tarafından açılabilir. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler, sözleşmenin sona ermesi halinde, işe iade davası açamazlar.
 • İşçinin işyerinde en az altı aylık kıdeminin bulunması: İşe iade davası, işyerinde en az altı aylık kıdemi olan işçiler tarafından açılabilir. Kıdem, işçinin işyerinde geçirdiği süreyi ifade eder.
 • İşveren tarafından iş akdinin feshinin geçerli bir nedene dayanmaması: İşveren, iş akdini işçinin davranışlarından veya işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan nedenlerle feshedebilir. İşveren tarafından iş akdinin feshinin geçerli bir nedene dayanmaması halinde, işçi işe iade davası açabilir.

İşe iade davasının açılması için Gerekli Belgeler

 • İş sözleşmesi: İş sözleşmesinin aslı veya onaylı sureti
 • Fesih bildirimi: İşveren tarafından işçiye yapılan fesih bildiriminin aslı veya onaylı sureti
 • Kimlik belgesi: İşçinin nüfus cüzdanı veya pasaportunun fotokopisi
 • İkametgah belgesi: İşçinin ikametgah belgesinin fotokopisi
 • Kıdem belgesi: İşçinin kıdemini gösteren belge

İşe iade davası, işverenin fesih bildirimini işçiye tebliğ ettiği tarihten itibaren bir ay içinde açılmalıdır. İşe iade davası, iş mahkemesinde açılır.

İşe iade davasının sonucunda, işçinin işe iadesine karar verilmesi halinde, işveren işçiyi işe almak zorundadır. İşçinin işe iadesinin mümkün olmadığı durumlarda, feshin geçersizliğinin tespitine ve işe iadenin sonuçlarından doğan tazminatların ödenmesine karar verilir.

İşe iade Davasında İşçiye Ödenmesi Gereken Tazminatlar Nelerdir?

 • İşe iade tazminatı: İşçinin işe iadesinin mümkün olmadığı durumlarda, işçiye işe iadenin sonuçlarından doğan tazminat olarak işe iade tazminatı ödenir. İşe iade tazminatı, işçinin fesih tarihindeki brüt ücretine, fesih bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren işleyecek en az dört aylık ücreti tutarındadır.
 • İşe iadenin imkansızlığı nedeniyle ödenen tazminat: İşçinin işe iadesinin mümkün olmadığı durumlarda, işçiye işe iadenin imkansızlığı nedeniyle ödenen tazminat olarak, işçinin fesih tarihindeki brüt ücretine, fesih bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren işleyecek en az dört aylık ücreti tutarında tazminat ödenir.
 • Kıdem tazminatı: İşçinin işyerindeki kıdeminin her yılı için, işçinin fesih tarihindeki brüt ücretine, kıdem tazminatı tavanı tutarında tazminat ödenir.
 • İhbar tazminatı: İşveren tarafından iş akdinin feshedilmesi halinde, işçiye, iş sözleşmesinin süresine ve işçinin kıdemine göre ihbar tazminatı ödenir.

İşe İade Davasında Arabulucu

İşe iade davasında işçinin, dava açmadan önce arabulucuya başvurması zorunludur. Arabuluculuk görüşmeleri, işçi ve işverenin uzlaşması ve işe iade konusunda anlaşma sağlaması halinde sonlanır. Arabuluculuk görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde, işçi işe iade davasını açabilir.

İşe iade davası şartları nelerdir?  İşe İade Davası Nasıl açılır? Konusunda nasıl bir yol izleneceği işinden atılan ve mağdur hale gelen birçok kişi tarafından genellikle bilinmemektedir. Bu nedenle kişiler işlerine geri dönme haklarını kaybetmektedir. Bu nedenle yazımızı okuyarak nasıl bir yol izlemeniz hakkında gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz. Bu sayede işverenin haksız uygulamalarına karşı kendinizi kanunların gücünü arkanıza alarak koruyabilirsiniz.

İşe İade Davası Şartları Nelerdir?

İşe iade davası şartlarına uygun olarak açabilmeniz için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Kanunlar işçiyi işverenin keyfi olarak işten çıkarmasını önlemek adına iş güvencesi getirmiştir.

İş güvencesi kapsamında sağlanan haklar şu şekildedir:

İşe İade Davası Şartları İşçinin Feshe Karşı Korunması

İşe iade davası şartları arasında yer alan ve İşveren tarafından belirli şartlar oluşmadan işçilerin işten çıkarılmasının önüne geçilmesini amaçlayan düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı haller, zorlayıcı nedenleri, hastalık gibi sebepler dışında hiçbir hukuki gerekçe ortaya koyulmadan işçilerin işten çıkarılması halinde işe iade davaları açılabilmektedir. İşe iade davası kazanılması durumunda işçi işine geri dönmektedir.

İşe İade Davası Şartları Feshin Geçerli Nedenlere Dayandırılması

İş sözleşmesinin sonlandırılmasında geçerli nedene dayandırılması zorunludur. Bu geçerli nedenler işçinin işe ilişkin yeterliliğinden, işverene ve işe karşı olumsuz davranışlarından, iş yerinin ve işin gerekliliklerinden ötürü ortaya çıkabilir. Burada önemli olan işin normal bir şekilde yürütümünü engelleyecek bir halin ortaya çıkmasıdır. Çelişkili durumlarda ve geçerli bir nedenin olmadığı hallerde işe iade davaları açılmaktadır.

İşe iade davası açılması için gereken diğer şartlar şu şekildedir

 • İşyerinde en az çalışan kişi sayısı 30 olmalıdır.
 • İşçi işyerinde en az 6 ay boyunca çalışmış olmalıdır.
 • Yer altında yürütülen işlerde 6 ay şartı uygulanmamaktadır.
 • Belirli süreli sözleşmeler için işe iade davası açılamamaktadır.
 • İşe iade davaları işveren yardımcıları ve vekilleri tarafından açılamamaktadır.

İşten çıkarmalarda işçinin savunması alınmadan işten çıkarma yapılmamalıdır. Bu durumlarda işçi işe iade davalarında savunmasının alınmadığını muhakkak belirtmelidir.

İşe İade Davası Ne Zaman Açılır?

İşe iade istemli dava açmak için bulunduğunuz yerdeki iş mahkemesine başvurmanız gerekmektedir. Burada davayı iş yerinizin bulunduğu yerdeki iş mahkemesine açmalısınız. Dava açma süresi sözleşmenin feshedildiği tarihten itibaren bir aydır. Burada bir aylık sürenin başlangıcı olarak işçinin işten çıkarıldığını öğrendiği tarih esas alınmaktadır. Dava açılırken işe iade gerekçeleri açık bir şekilde dilekçede belirtilmelidir.

İşe İade Davası Sonuçlanması

İşe iade davasında Eğer işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesinde işveren haklı görülürse işçi işe iade edilmemektedir. Eğer mahkeme işçiyi haklı bulursa işe iade kararı verir. İşe iade davası kazanılması durumunda işçinin işine tekrar başlamak için, 10 iş günü içerisinde başvurması gerekmektedir. İşveren ise işçiyi en geç bir ay içerisinde işe başlatmak zorundadır.

İşe iade davasında Eğer işveren işçiyi tekrar işine başlatmazsa dört aylık ücret tutarını ve sekiz aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatı ödemek zorundadır. Bu tazminat işçinin brüt ücreti üzerinden hesaplanmaktadır. İşçi gerekli sürede işe başlamak için başvurmazsa iş sözleşmesi geçerli nedenle feshedilmiş sayılmaktadır.

İşe İade Davası Ne Kadar Sürer?

İşe iade davasında karar ne zaman kesinleşir? işe iade davası ilk başvuruda yargıtayın en geç iki ay içerisinde karara bağlaması gerekiyor ve sonuç çıkıyor. Karar neticesine herhangi bir itiraz olursa yüksek mahkemeye yani temyiz süreci sonucu için gidecek olursa yüksek mahkemenin sonuca bağlaması yaklaşık 1 ay gibi bir süreyi bulmaktadır.

İşe İade Davası Sonucu İşçinin İşe Başlamaması

İşe iade davasında Mahkeme kararının ardından işçi işe çağrıldığı halde işe başlamayı reddedecek olursa normal fesih geçerli olacağı için mahkemeden doğan haklarından mahrum kalmaktadır. Yani işçi normal feshi kabul etmiş sayılır.

İşe İade Davası Temyize Gider mi?

İşe iade davalarında 2018 Yılı itibariyle işe iade davası temyize gitme yolu kapanmıştır. Bunun yerine bölge adliye mahkemeleri karar verip sonuca bağlayacaktır.

İşe İade Başvuru Süresi Ne Zaman Başlar?

İşe iade başvuru süresi, işverenin fesih bildirimini işçiye tebliğ ettiği tarihten itibaren başlar. Fesih bildirimi, yazılı olarak veya noter aracılığıyla işçiye tebliğ edilebilir. Fesih bildiriminin tebliğ tarihi, bildirimin işçiye ulaştığı tarihtir.

İşe iade başvuru süresi, bir aydır. İşçi, işe iade başvurusunu, işverenin fesih bildirimini işçiye tebliğ ettiği tarihten itibaren bir ay içinde, iş mahkemesine yapmalıdır.

İşe iade başvuru süresi, hak düşürücü süredir. Bu süre içinde başvuru yapılmaması halinde, işçinin işe iade davası açma hakkı ortadan kalkar.

İşe iade başvuru süresi, fesih bildiriminin işçiye tebliğ edildiği tarihten itibaren başlar. Bu nedenle, işçinin fesih bildirimini aldıktan sonra, bir ay içinde iş mahkemesine başvurması gerekir.

İşe iade başvurusu, işçi tarafından bizzat veya vekili aracılığıyla yapılabilir. İşe iade başvurusu, iş mahkemesinin görev alanına giren bir davadır.

İşe iade başvurusunda, Hangi belgeler ibraz edilmelidir?

 • İş sözleşmesi: İş sözleşmesinin aslı veya onaylı sureti
 • Fesih bildirimi: İşveren tarafından işçiye yapılan fesih bildiriminin aslı veya onaylı sureti
 • Kimlik belgesi: İşçinin nüfus cüzdanı veya pasaportunun fotokopisi
 • İkametgah belgesi: İşçinin ikametgah belgesinin fotokopisi
 • Kıdem belgesi: İşçinin kıdemini gösteren belge

İşe iade başvurusu, iş mahkemesi tarafından incelenir. İş mahkemesi, işe iade başvurusunu kabul eder veya reddeder. İşe iade başvurusu kabul edildiği takdirde, işçi işe iade davasını açabilir.

Boşta Geçen Süre Ücreti Ne Zaman Muaccel olur?

İşçi iş mahkemesine işe iade için başvuru yaptığı tarihten itibaren 4 aylık ödeme muaccel olur.

İşe Başlatmama Tazminatı Kaç Aylık?

İşe alınmayan işçi en sona çalışmış olduğu iş yerindeki çalışma süresine bağlı olarak en az 4 en fazla 8 aylık maaşı tazminat olarak almaya hak kazanmaktadır.

İşe İade Tazminatını Alan İşçi İşe İade Davası Açabilir mi

İşe iade davası açmak için işçinin tazminat alması işe iade davasına engele değildir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.